» کانون های بازنشستگی » محیط زیست

نام کانون : کانون محیط زیست استان سمنان

تعداد اعضاء :92 نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای غلامحسین حسنان

 آدرس : سمنان میدان استاندارد مرکز تحقیقات زیست محیطی استان سمنان

تلفن : 0233330265