» کانون های بازنشستگی » ورزش و جوانان

 نام کانون : کانون ورزش و جوانان سمنان

تعداد اعضاء : -

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای علی اکبر کمال

 آدرس : سمنان بلوار بسیج اداره کل ورزش و جوانان
 تلفن : 02333323969