» کانون های بازنشستگی » راه آهن شمالشرق

 نام کانون : کانون راه آهن شمالشرق

تعداد اعضاء : 3900 نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای ابراهیم صائمی

 آدرس : شاهرود راه آهن ساختمان اداره کل طبقه اول

 تلفن : 02332302595