» کانون های بازنشستگی » پست و پست بانک

 نام کانون : کانون شرکت پست و پست بانک استان سمنان

تعداد اعضاء : 274 نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای ابراهیم همتی

 آدرس : سمنان خیابان شهید رجایی دفتر پست شهید رجایی

تلفن : 02333349793