نام کانون : کانون مخابرات سمنان

تعداد اعضاء : -

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای مهدی ادب

 آدرس : سمنان - خیابان طالقانی مرکز مخابرات قدیم طبقه دوم

تلفن : 02333388330