نام کانون : کانون جهاد کشاورزی شاهرود

 تعداد اعضاء : 220 نفر 

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای محمد جلالی

آدرسشاهرود خیابان تهران نرسیده به میدان هفت تیر ساختمان شماره 2 جهاد طبقه سوم

تلفن : 02333391794