نام کانون : کانون  جهاد کشاورزی سمنان

 تعداد اعضاء : 237 نفر 

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای سید ابوالقاسم طاهری

آدرسسمنان بلوار بسیج ساختمان شماره یک جهاد کشاورزی طبقه اول

تلفن : 02333440413