» کانون های بازنشستگی » شهرداری دامغان

نام کانون : کانون شهرداری دامغان

تعداد اعضاء : 30 نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای سید جعفر خبیری

 آدرس : دامغان خیابان شهید فلاحی جنب فروشگاه تعاونی کارمندان دولت

تلفن : 02335260608