نام کانون : کانون علوم پزشکی شاهرود

 تعداد اعضاء : 750 نفر 

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای محمود محسن زاده

آدرسشاهرود خیابان فردوسی کوچه 7 کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

تلفن : 02332234847