نام کانون : کانون علوم پزشکی دامغان

 تعداد اعضاء : 386 نفر

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای محمود دربانی

آدرسدامغان خیابان امام روبروی شهرداری مرکز بهداشت دامغان

تلفن :02335234441