نام کانون : کانون آموزش و پرورش شاهرود

 تعداد اعضاء : 2300 نفر

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای سید علی اکبر صداقت

آدرس : شاهرود -خیابان فردوسی کوچه ثبت قدیم جنب درمانگاه فرهنگیان

تلفن :02332240511