اختری فر

نام کانون : کانون آموزش و پرورش سمنان

 تعداد اعضاء : 1746 نفر

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای علی اکبر اختری فر

آدرس : سمنان بالاتر از میدان سعدی مولوی سوم جنب کودکستان 13 آبان

تلفن : 02333341440