نام کانون : کانون آموزش و پرورش مهدیشهر

 تعداد اعضاء : 325 نفر 

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای سید حسن کسائیان

آدرسمهدیشهر خیابان صاحب الزمان (عج) اداره آموزش و پرورش مهدیشهر

تلفن : 02333622161