نام کانون : کانون آموزش و پرورش گرمسار

  تعداد اعضاء : -

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای حمید شادلو

آدرسگرمسار کوچه علیزاده غربی

تلفن : 02334223222