نام کانون : کانون آموزش و پرورش دامغان

تعداد اعضاء :1289 نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای عبداله صرفی

آدرسدامغان خیابان نیروی انتظامی مقابل شورای شهر

 تلفن : 02335231253