نام کانون : کانون آموزش و پرورش بسطام

 تعداد اعضا ء : 464 نفر 

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای محمد رضا نوری

آدرسبسطام بزرگراه امام خمینی اداره آموزش و پرورش بسطام

تلفن : 02332522897