» کانون های بازنشستگی » فرمانداری و واحد های تابعه

نام کانون : کانون بازنشستگان فرمانداری و واحد های تابعه

تعداد اعضاء :180 نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای محمد جواد قاضی مرادی

 آدرس : سمنان استانداری

 تلفن : 09123311796