» کانون های بازنشستگی » وزارت اقتصادی و دارایی

 عکس کانون ها

نام کانون : کانون وزارت اقتصادی و دارایی استان سمنان

 تعداد اعضاء : 125نفر

نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای محمد یغمانژاد

آدرسسمنان خیابان طالقانی اداره امور اقتصادی و دارایی استان سمنان

تلفن : 02333361444