» کانون های بازنشستگی » دانشگاه شاهرود

نام کانون :کانون دانشگاه شاهرود

تعداد اعضاء : 99 نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای محمد یحیایی

 آدرس : شاهرود بلوار دانشگاه دانشگاه شاهرود

تلفن : 02332394425