نام کانون : کانون بهزیستی استان سمنان

تعداد اعضاء :359  نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : سرکار خانم فریده شریعت پناهی

 آدرس : سمنان بلوار معلم اداره کل بهزیستی استان سمنان

تلفن : 02333464651