» کانون های بازنشستگی » صنعت آب و برق

عکس کانون ها  

  نام کانون : کانون صنعت آب و برق استان سمنان

تعداد اعضاء : 274 نفر

 نام ونام خانوادگی رئیس کانون : جناب آقای احمد اسلامی

 آدرس : سمنان – بلوار قدس – شرکت برق منطقه ای

تلفن : 0233330265